Book: I Samuel
  Previous chapter              Chapter: 1 Next chapter
Details: 1:1
Aramaic Hebrew English Latin Zamora Latin Polyglots
והוה גברא חד מרמתא מתלמידי נבייא מטורא דבית אפרים ושמיה אלקנה בר ירוחם בר אליהוא בר תוחו בר צוף גברא פליג חולק בקדשיא בטורא דבית אפריםCritical Commentary Quotations
בר] בן ‏ F3004
גברא ‏till‏ אפרים] אפרתי ‏ I701
גברא] גבר ‏ A5 S12 S16 S703 S704 S706 S717‎‏ ‏
פליג] דפליג ‏ F3001
חולק] חולקא ‏ I7 A5 A725
בטורא] ^ ‏ I718 A4 A713‎‏ ; מטורא ‏ F3002
דבית] מדבית ‏ A4 A713
Maintext English translation
 
והוה גברא חד מרמתא מתלמידי נבייא מטורא דבית אפרים ושמיה אלקנה בר ירוחם בר אליהוא בר תוחו בר צוף גברא פליג חולק בקדשיא בטורא דבית אפרים
1
וליה תרתין נשין שום חדא חנה ושום תנייתא פננה והוו לפננה בנין ולחנה לית בנין
2
  
וסליק גברא ההוא מקרתיה מזמן מועד למועד למסגד ולדבחא קדם ײַ צבאות בשילו ותמן תרין בני עלי חפני ופנחס משמשין קדם ײַ
3
והוה יום מועדא ודבח אלקנה ויהב לפננה אתתיה ולכל בנהא ובנתהא חלקין
4
  
ולחנה יהב חולק חד בחיר ארי ית חנה רחים ומן קדם ײַ אתמנע מנה ולד
5
 
ומצהבא לה ערתה אף מרגזא לה בדל לאקניותה ארי אתמנע מן קדם ײַ מנה ולד
6
וכן יעביד שנא בשנא בזמן מסקה לבית מקדשא דײַ כין מרגזא לה ובכיא ולא אכלא
7
ואמר לה אלקנה בעלה חנה למא את בכיא ולמא לא אכלת ולמא באיש ליך לביך הלא רעותי טבא ליך מעסרא בנין
8
 
וקמת חנה בתר דאכלת בשילו ובתר דאשתיאו ועלי כהנא יתיב על כרסיא בסטר ספא דהיכלא דײַ
9
 
והיא מרירא נפש ומצליא קדם ײַ ומבכא בכיא        
10
  
וקיימת קים ואמרת ײַ צבאות מגלא גלי קדמך סגוף אמתך וייעול דכרני קדמך ולא תרחיק ית אמתך ותתין לאמתך בר בגו בני אנשא ואמסרניה דיהי משמיש קדם ײַ כל יומי חיוהי ומרות אנש לא תהי עלוהי
11
 
והוה מדאסגיאת לצלאה קדם ײַ ועלי מוריך לה עד דתפסוק
12
  
וחנה היא מצליא בלבה לחוד ספתהא נידן וקלה לא משתמע וחשבה עלי כאתא רויא
13
 
ואמר לה עלי עד אמתי את משתטיא הלא תפיגין ית חמריך מניך
14
 
ואתיבת חנה ואמרת לא רבוני אתתא עיקת רוח אנא וחמר חדת ועתיק לא שתיתי ואמרית עולבן נפשי בצלו קדם ײַ
15
  
לא תכלים ית אמתך קדם בת רשעא ארי מסגי אקניותי וארגזותי אוריכית בצלו עד כען
16
 
ואתיב עלי ואמר איזילי לשלם ואלהא דישראל יתין ית בעותיך דבעית מן קדמוהי
17
 
ואמרת תשכח אמתך רחמין בעינך ואזלת אתתא לאורחה ואכלת ואפין בישין לא הוו לה עוד
18
 
ואקדימו בצפרא וסגידו קדם ײַ ותבו ואתו לביתהון לרמתא וידע אלקנה ית חנה אתתיה ועל דוכרנה קדם ײַ
19
 
והוה לזמן משלם יומיא ועדיאת חנה וילידת בר וקרת ית שמיה שמואל ארי אמרת מן קדם ײַ שאלתיה
20
 
וסליק גברא אלקנה וכל אנש ביתיה לדבחא קדם ײַ ית דיבח מועדא ולשלמא ית נדריה
21
וחנה לא סליקת ארי אמרת לבעלה עד דיתחסיל רביא ואיתיניה ויתחזי קדם ײַ ויתיב תמן עד עלמא
22
 
ואמר לה אלקנה בעלה עבידי דתקין בעינכי אוריכי עד דתחסלין יתיה ברם אם יקיים ײַ ית פתגמוהי ואוריכת אתתא ואוניקת ית ברה עד דחסלת יתיה
23
 
ואסקתיה עמה כד חסלתיה בתורין תלתה ומכילתא חדא דקמחא וגרב דחמר ואיתיתיה לבית מקדשא דײַ לשילו ורביא הוה יניק
24
  
ונכסו ית תורא ואיתיאו ית רביא לות עלי                 
25
  
ואמרת בבעו רבוני חיי נפשך רבוני אנא אתתא דאתעתדת עמך הכא לצלאה קדם ײַ
26
  
על רביא הדין צליתי ויהב ײַ לי ית בעותי דבעיתי מן קדמוהי
27
  
ואף אנא מסרתיה דיהי משמיש קדם ײַ כל יומין דהוא קיים ישמיש קדם ײַ וסגיד תמן קדם ײַ
28